Question

I. ĐỌC- HIEU( 3,0 diểm)
Đọc kĩ phần trich sau và trà lời các câu hoi bên drới.
Anh em tôi rấr thưomg nhau Phảl noi em foi rất ngoan. Nó lai khéo tay
Hi Hoi cdn họe lop Năm, ed lần tôi đi đ bong bị xoạe một miếng áo rất to, Sợ
e dinh, tôi cứ ngói li ngoài bi không dám và Nghe ln ban tôi mách, em đã manyR
Aim chi ra tận san van động No bảo
Anh coi do ra, em vd lại cho. Em va kháo, mẹ không biết được đầu
Nhìn bàn tay mành mai cia em diu dàng dưa ml kim thoàn thoat, khóng
hidu sao tôi thấy dn hận qud Lau nay mài vd chơi bề bạn, chẳng lúc năo tôi chủ ý
den em..Từ đây, chiều nào toi cũng đôn em. Ching toi năm tay nhau vita di via
tro chiyện
Pậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải a nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mai
Lay trời đây chi là một giác mo. Một giác mo thôi”
(SGK Ngữ văn 7-tập1, NXB GD)
Câu 1. Phần trich trên thuộc tác phẩm nào, của ai ? (1.0 diểm)
Cầu 2. Nhân vật người anh trong phần trich da nhở lại ki niệm nào với em g
Tại sao khi nho lại ki niệm ấy, nhân vật lại thấy ân hận? (1.0 diểm)
i-doc-hieu-3-0-diem-doc-ki-phan-trich-sau-va-tra-loi-cac-cau-hoi-ben-droi-anh-em-toi-rar-thuomg
Leave a Comment