Question

Hãy nêu chủ đề và hoàn cảnh ra đời của bài thơ đập đá ở côn lôn bằng 3-4 dòng.
Leave a Comment