Question

Hãy ghi lại những điệp ngữ được sử dụng trong các bài thơ, đoạn thơ sau : tiếng gà trưa
– Cho biết các điệp ngữ đó thuộc cấp độ nào? (điệp từ, điệp ngữ, điệp câu, điệp cấu trúc cú pháp, điệp đoạn?)
– Dạng điệp ngữ nào? (cách quãng, nối tiếp, vòng ?)
– Phân tích tác dụng của các điệp ngữ đó ( viết đoạn văn ngắn )
Leave a Comment