Question

Xét phản ứng thuận nghịch sau :
N2 (khí) + 3H2 (khí) 2NH3 (khí)
cân bằng dịch chuyêrn theo chiều nào nếu :
a) tăng áp suất :
b) giảm nhiệt độ
Leave a Comment