Question

Em hãy cho biết có thẻ vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt các cặp điểm trong mỗi trường hợp sau
a/ với 2 điểm phân biệt cho trước
b/với 3 điểm phân biệt cho trước và không thẳng hàng
c/với 4 điểm phân biệt cho trước trong đó không có 3 điểm thẳng hàng
d/với 10 điểm phân biệt cho trước trong đó không có 3 điểm thẳng hàng
e/với n điểm phân biệt cho trước trong đó không có 3 điểm thẳng hàng
vẽ cả hình giúp mình vs ạ

Leave a Comment