Question

đừng vì ít điểm mà mọi ngừi bơ em chứ ;-;
*Chọn đáp án đúng nhất (Giải chi tiết ra rồi nói chọn đáp án nào nhé )
Câu 29 : Cho tam giác ABC , đường phân giác BD . Qua D kẻ đường thẳng song song với BC , cắt AB ở I . Biết DI = 6 cm , BC = 10 cm . Độ dài AB là :
A . 12 cm
B . 14 cm
C . 15 cm
D , một kết quả khác
Câu 30 : Hình thang ABCD có 2 đáy : CD = 4cm và AB = 1cm . Một đường thẳng song song với hai đáy , cắt các cạnh AD và BC ở E và F . Biết AE = `1/3` AD , độ đài EF là :
A . 2cm
B . 2,5 cm
C . 3 cm
D . Một kết quả khác
Câu 31 : Cho hình thang ABCD , các cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại M . Biết AM/AB = 5/3 và BC = 2
Độ dài AD là :
A . 8
B . 6
C . 5
D . Một kết quả khác
( SPAM , COPY , KO GIẢI CHI TIẾT `->` PAY MÀU )
Leave a Comment