Question

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức X,Y là đồng đẳng liên tiếp thu được 11,2g lít CO2 cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với K dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc). Tìm m và xác định công thức phân tử của 2 ancol trên
Giúp mk vs ạ
Leave a Comment