Question

Đọc đoạn văn sau :” Dân ta có 1 lòng yêu nước …………lũ giặc cướp nước”(tinh thần yêu nước của nhân dân ta trang 24 sgk)
Đoạn văn trên nêu lên luận điểm gì?Để làm sáng tỏ tác giả đã lập luận bằng cách nào
Leave a Comment