Question

điệp từ “khơi” ở khổ đầu của bài đoàn thuyền đánh cá có tác dụng j
Leave a Comment