Question

điền từ vào chỗ trống sau:
Qua nhiều …………………….. bay, ong thợ rút ra được một số kinh nghệm. Ong thợ vừa bay vừa để ý, biết mình đã đến gần nhiều bông hoa bên ………………………… rừng đang nở rộ. Đó là ………………………bông hoa duối. Ong thợ nhìn xuống thấy những hoa vàng ………………………….. liền hạ cánh. Những cánh duối tuy bé nhỏ nhưng tất cả đều ………………………… , nở rộ như đang đón mời ong thợ. Ong thợ hhạ xuống, bước trên những …………………………….hoa vàng mượt, chen mình giữa các nhị hoa làm những bụi phấn rơi khắp trên người. Ong thợ dương vòi đút vào ……………………… mật, cong người hút hút. Ong thợ hút hết mật của hoa này lại nhảy sang hút mật của hoa khác ……………………………….Nững phấn hoa trên mình thợ rơi vào các bầu hoa. Mặc nhiên, ong thợ làm công việc thụ phấn cho hoa duối. Hoa duối sẽ ………………….. thành quả, quả đó sẽ mọc thành cây.dòng họ duối sẽ nảy sinh ……………………………..
hết!

Answers

  1. Qua nhiều LẦN bay, ong thợ rút ra được một số kinh nghệm. Ong thợ vừa bay vừa để ý, biết mình đã đến gần nhiều bông hoa bên BÌA rừng đang nở rộ. Đó là NHỮNG bông hoa duối. Ong thợ nhìn xuống thấy những hoa vàng TƯƠI liền hạ cánh. Những cánh duối tuy bé nhỏ nhưng tất cả đều ĐẸP , nở rộ như đang đón mời ong thợ. Ong thợ hạ xuống, bước trên những BÔNG hoa vàng mượt, chen mình giữa các nhị hoa làm những bụi phấn rơi khắp trên người. Ong thợ dương vòi đút vào LÀN mật, cong người hút hút. Ong thợ hút hết mật của hoa này lại nhảy sang hút mật của những phấn hoa trên mình thợ rơi vào các bầu hoa. Mặc nhiên, ong thợ làm công việc thụ phấn cho hoa duối. Hoa duối sẽ KẾT thành quả, quả đó sẽ mọc thành cây.dòng họ duối sẽ nảy sinh PHÁT TRIỂN hết!

  2. Qua nhiều lần bay, ong thợ rút ra được một số kinh nghệm. Ong thợ vừa bay vừa để ý, biết mình đã đến gần nhiều bông hoa bên bìa rừng đang nở rộ. Đó là những bông hoa duối. Ong thợ nhìn xuống thấy những hoa vàng tươi liền hạ cánh. Những cánh duối tuy bé nhỏ nhưng tất cả đều đẹp, nở rộ như đang đón mời ong thợ. Ong thợ hạ xuống, bước trên những bông hoa vàng mượt, chen mình giữa các nhị hoa làm những bụi phấn rơi khắp trên người. Ong thợ dương vòi đút vào làn mật, cong người hút hút. Ong thợ hút hết mật của hoa này lại nhảy sang hút mật của những phấn hoa trên mình thợ rơi vào các bầu hoa. Mặc nhiên, ong thợ làm công việc thụ phấn cho hoa duối. Hoa duối sẽ kết thành quả, quả đó sẽ mọc thành cây.dòng họ duối sẽ nảy sinh phát triển  hết!

  3. Qua nhiều lần bay, ong thợ rút ra được một số kinh nghệm. Ong thợ vừa bay vừa để ý, biết mình đã đến gần nhiều bông hoa bên bìa rừng đang nở rộ. Đó là những bông hoa duối. Ong thợ nhìn xuống thấy những hoa vàng tươi liền hạ cánh. Những cánh duối tuy bé nhỏ nhưng tất cả đều đẹp , nở rộ như đang đón mời ong thợ. Ong thợ hạ xuống, bước trên những bông hoa vàng mượt, chen mình giữa các nhị hoa làm những bụi phấn rơi khắp trên người. Ong thợ dương vòi đút vào làn mật, cong người hút hút. Ong thợ hút hết mật của hoa này lại nhảy sang hút mật của những phấn hoa trên mình thợ rơi vào các bầu hoa. Mặc nhiên, ong thợ làm công việc thụ phấn cho hoa duối. Hoa duối sẽ kết thành quả, quả đó sẽ mọc thành cây.dòng họ duối sẽ nảy sinh phát triển  hết!

Leave a Comment