Question

Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Từ có nghĩa là trước sau không thay đổi là:
Leave a Comment