Điền từ chứa “uô” hoặc “ua” thích hợp điền vào chỗ trống: “Con người có tổ có tông Như cây có cội như sông có ?.”

Điền từ chứa “uô” hoặc “ua” thích hợp điền vào chỗ trống:
“Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có ?.”

0 thoughts on “Điền từ chứa “uô” hoặc “ua” thích hợp điền vào chỗ trống: “Con người có tổ có tông Như cây có cội như sông có ?.””

Leave a Comment