Question

Đề bài : chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã , có nghĩa như sau :
a, ở vào tuổi đang phát triển mạnh , đang sung sức / là :
b, có cơ thể có sức trên mức bình thường ; trái với yếu / là :
Spam = bc
Leave a Comment