Question

đây là câu gián tiếp Thầy giáo dặn chúng tôi ngày mai đến sớm 15 phút.
hãy biết lại câu trực tiếp có nội dung như trên
Leave a Comment