Question

Đặt dấu ,vào chỗ thích hợp :
Mùa thu gió mát trời trong xanh
Leave a Comment