Question

Cuộc đời của Vũ Nương có thể xem là một bi kịch. Em hãy viết đoạn văn (10-12 câu) để làm rõ bi kịch đó.
Note: Trong đó phải có luận điểm rõ ràng nha.
Leave a Comment