Question

“Con giun xéo mãi cũng quằn” câu tục ngữ trên đã đề cập đến quy luật nào trong 3 quy luật của phép biện chứng duy vật.hãy phân tích nội dung và ý nghĩa của quy luật đó
Leave a Comment