Question

Có mấy cách nối các vế câu trong câu ghép

Answers

 1. Có 2 cách nối các vế câu trong câu ghép:

  – Dùng những từ có tác dụng nối:

  + Nối bằng quan hệ từ

  + Nối bằng cặp qua hệ từ: vì – nên, tuy – nhưng……

  + Nối bằng cặp phó từ, đại từ

  – Không dùng từ nối

  + Có dấu phẩy, chấm phẩy,…..

 2.                                                           Giải

  -Có 2 cách để nối các vế câu trong câu ghép:

      +Dùng các dấu câu: (,)  (;)  (:)

      +Dùng các quan hệ từ, cặp quan hệ từ: nên,vì…nên,nếu…thì,tuy…nhưng,không những…mà,bởi                   vì…nên,……………….

  Stady well !!   

   

Leave a Comment