Question

Cho ví dụ về nghĩa gốc,nghĩa chuyển chỉ rõ nghĩa 2 vd
Leave a Comment