Question

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD=6cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E, kẻ EF vuông góc AD.
a) Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp
b) Tia CA là tia phân giác của góc BCF
c) Cho góc ADC =60. Tính diện tích hình quạt tròn chắn cung CD của đường tròn đường kính AD.
d) Cmr: AD^2=DE.DB+AE.AC.
Leave a Comment