Question

Cho tam giác DEF có DE=4cm,EF=5cm,DF=6cm.trên cạnh DE lấy điểm M sao cho DM=3cm,trên cạnh DF lấy điểm N sao cho DN=2cm
a,CM: DEF đồng dạng DMN
b, tính MN
Leave a Comment