Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH.
a) Chứng minh ΔABH đồng dạng ΔCAB ; ΔHBA đồng dạng ΔHAC
b) Cho AB=9cm , BC = 15cm. Tính AC, AH,BH,CH
c) Vẽ tia phân giác của ∠B cắt AC tại M . Tính MA và MC
d) Qua B vẽ đường thẳng song ² AC cắt AH tại D. Chứng minh HA. HB = HC . HD
Leave a Comment