Question

Cho một hệ thống ròng rọc gồm có một ròng rọc cố định và một ròng rọc động. Hãy
nêu tác dụng của hệ thống ròng rọc trên? Để nâng một vật có khối lượng 64kg bằng hệ thống
ròng rọc trên thì ta phải kéo vật một lực có độ lớn ít nhất là bao nhiêu? Tính đoạn đường cần
kéo dây, nếu độ cao cần nâng vật là 10m.
Leave a Comment