Question

Cho lục giác MNPQRS có tâm o a) tìm các vectơ cung phương với vec tơ OP.RS. PQ b)tìm các vectơ cùng hướng vỚI OR. MN. OM NP.c)tim các vectơ băng với MN.PQ.OQ.OR e) Tìm cácvec to đoi voi NP.OR. OS. OR

Leave a Comment