Question

Cho hình thang ABCD (AB//CD) và AB < CD. Qua trung điểm M của cạnh bên BC kẻ đường thẳng song song với AD cắt CD ở E và AB ở F. a) Chứng minh tứ giác AFED là hình bình hành. b) Chứng minh Sabe=Sabec=1/2Sabcd
Leave a Comment