Question

Cho x= $\frac{2}{2b+1}$
a) Tìm điều kiện của b để x là số hữu tỉ dương
b) Tìm điều kiện của b để x là số hữu tỉ âm
c) Tìm điều kiện của b để x không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ âm
d) Tìm điều kiện của b để x ∈N
e) Tìm điều kiện của b để x là số nguyên âm
Giúp mình đi mà mình năn nỉ á
Leave a Comment