Question

cho đường tròn ( O; R) và 1 điểm M sao cho OM = 2R từ M vẽ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn ( A, B là các tiếp điểm) tính theo R diện tích giới hạn bởi 2 tiếp tuyến MA, MB và cung nhỏ AB
Leave a Comment