Question

Cho đơn thức : A = $\frac{3}{8}$x$y^{5}$ . ( -4$x^{2}$$y^{2}$ )
a) Thu gọn, xác định hệ số và bậc của đơn thức A
b) Tính giá trị của A, biết x = $\frac{1}{2}$ ; y = -1
Help me!! Lát đi học rùi
Leave a Comment