Question

Cho các từ sau: nhà cửa, mắm muối, mênh mông, lướt thướt, bánh trái, lênh khênh, trăng trắng, bàn ghế, chai lọ, khấp khểnh, lâu đời Hãy sắp xếp các từ trên thành hai loại khác nhau? Mỗi loại hãy chọn một từ để đặt câu?
Leave a Comment