Question

cho 6,72 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2. Giá trị của V là
Leave a Comment