Question

cho 2 hàm số f(x)= $\dfrac{1}{x \sqrt[]{2} }$ và f(x)= $\dfrac{x^2}{\sqrt[]{2} }$ góc giữa 2 tiếp tuyến của đồ thị mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng là

Leave a Comment