Question

Chỉ ra phép nói quá trong câu sau và nêu tác dụng:
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa,như ngồi đống than
Leave a Comment