Question

Chỉ mình bài này với: (a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3

Answers

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(a-b)^3=(a-b)^2 .(a-b)=(a^2-2ab+b^2)(a-b)` `=a^3-a^2 b-2a^2 b+2b^2 a-b^3+b^2 a` `=a^3-(a^2 b+2a^2b)+(2b^2a+b^2a)-b^3` `=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3` `=>(a-b)^3 =a^3-3a^2b+3ab^2-b^3“

  Reply
 2. #PLPT

  Đáp án:

  (a-b)³=a³-3a²b+3ab2-b³

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:(a-b)³=(a-b)²(a-b)

           =(a²-2ab+b²)(a-b)

           =a³-2a²b+ab²-a²b+2ab²-b³

           =a³+(-2a²b-a²b)+(ab²+2ab²)-b³

           =a³-3a²b+3ab2-b³

  Vậy (a-b)³=a³-3a²b+3ab2-b³

  Reply

Leave a Comment