Question

” chị dậu là một người nông dân vừa giàu tình yêu thương vừa có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ ” , em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên
Leave a Comment