Question

Câu 22: Cho các chất: (1) amoniac, (2) metylamin, (3) anilin, (4) đimetylamin. Lực bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây?
A. (1) < (3) < (2) < (4) B. (3) < (1) < (2) < (4) C. (3) < (1) < (4) < (2) D. (1) < (2) < (3) < (4) Câu 23: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là: A. C2H5OH. B. C6H5NH2. C. H2NCH2COOH. D. CH3NH2. Câu 24: Phân tử khối trung bình của PVC là khoảng 750000. Hệ số polime hoá của PVC là A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000
Leave a Comment