Question

Câu 1: Trong câu sau ”Mã Lương lấy bút ra vẽ một con chim” có mấy danh từ và cụm danh từ.Xếp chúng vào mô hình cụm danh từ
Câu 2 :Điền các từ thích hợp vào chỗ trống và cho biết những từ ấy thuộc từ loại gì ?
-Đất…………….đất,………………nhà,…………chiếu………….áo…………..ngựa ………..vải…………..muối …………nước
Câu 3: a)Chỉ ra sự khác nhau giữa danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật .Lấy ví dụ minh họa
b)Chỉ ra sự khác nhau giữa danh từ chung và danh từ riêng .Lấy ví dụ minh họa
c)Chỉ ra sự khác nhau giữa danh từ chỉ quy ước chính xác và danh từ chỉ quy ước không chính xác
LÀM HỌ MIK NHa
Leave a Comment