Question

Bài thơ Sông Núi Nước Nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Qua bài thơ này, em hiểu thế nào về tuyên ngôn độc lập
Leave a Comment