Question

Bải tập 3.
Giá sử trong gia đình (ho hàng, ban bè) em có có (bác, chú, di) sinh một bề con gái, văn
con bản khoăn và khao khát có con trai, Dưa vào ý câu : Trai mà chi gái mà chỉ – Sinh côn co
nghĩa có nghì thì hơn, hãy viết khoảng 10 – 12 câu thuyết trình (hoặăc tranh luận) với gia đình
(họ hàng, bạn bè) về đề tài này.
bai-tap-3-gia-su-trong-gia-dinh-ho-hang-ban-be-em-co-co-bac-chu-di-sinh-mot-be-con-gai-van-con-b
Leave a Comment