Question

Bài 1 : Thực hiện phép tính 
a) 7 – (-12 + 43) – [ 2 + ( 19 – 34 )]
b) 3 . 54 + (-15)  + 3 . 46 + 20 
c) 60 : [ 28 – ( 5 – 1 )^2 ]
Bài 2 : tìm số nguyên x 
a) x + 58 = 37 
b) 3 . (x – 4) – 28 = 62 
c) (x – 3) . 5 + 5 = 5^5 : 5^3 
Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức x + b + c
a) Với x = 2 ; b = -5 ; c = -17
b) Với x = 0 ; b = -22 ; c = -25 
Bài 4 : tìm x 
(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + …+ (x + 100) = 5750 
Leave a Comment