Question

Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, và vị ngữ trong câu sau:
Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy.

 1. Trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu:

  Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy.

  Trạng ngữ: về nhà

  Chủ ngữ 1: Phương

  Vị ngữ 1: không ăn cơm

  Chủ ngữ 2: nó

  Vị ngữ 2: buồn và hơi ngúng nguẩy

  Reply

Leave a Comment