Question

7. Tác giả của bài thơ “Cửa sông” là?
A. Quang Huy
B. Định Hải
C. Thanh Thảo
D. Tố Hữu
8. Các vế câu ghép: “Vì thỏ chủ quan, kiêu ngạo nên thỏ đã thua rùa.” được nối với nhau bằng cách nào?
A. Nối trực tiếp bằng dấu câu.
B. Nối bằng cặp quan hệ từ.
C. Nối bằng cặp từ hô ứng.
D. Nối bằng quan hệ từ và cặp từ hô ứng.

Answers

Leave a Comment