Question

12: Số tiền thu phí trong một ngày tại một trạm thu phí giao thông A có phân
phối chuẩn. Người ta theo dõi số tiền thu phí tại trạm đó trong 100 ngày có số liệu sau:
Số tiền (triệu đồng) 150 155 158 165 170
57
Số ngày 10 15 50 13 12
a/ Trạm trưởng trạm thu phí A báo cáo rằng số tiền thu phí trung bình một ngày là
155 triệu đồng. Với mức ý nghĩa 1% cho biết báo cáo trên có chấp nhận được không?
b/ Những ngày thu phí dưới 155 triệu đồng được xem là không đạt yêu cầu. Với mức
ý nghĩa 5% có thể xem tỷ lệ những ngày thu phí không đạt yêu cầu là 15% được không?

Answers

Leave a Comment