Question

1. Tìm bài thơ có cùng nội dung với bài thơ đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính
2. Tìm bài thơ có cùng nội dung với bài thơ bếp lửa
Leave a Comment