Question

1. phân biệt nghĩa của các yếu tố hán việt đồng âm trog các từ ngữ sau:
hoa1: hoa quả, hương hoa
hoa2: hoa mĩ, hoa lệ
phi1: phi công, phi đội
phi2:phi pháp, phi nghĩa
phi3: cung phi, vương phi
tham1: tham vọng, tham lam
tham2: tham gia, tham chiến
gia1: gia chủ, gia súc
gia2: gia vị, gia tăng
2. tìm những từ ghép hán việt có chứa các yếu tố hán việt: quốc, sơn, cơ, bại
3. tìm 5 từ ghép hán việt có yếu tố phụ đứng trc, yếu tố chính đứng sau; 5 từ ghép hán việt có yếu tố chính đừng trc, yếu tố phụ đứng sau
4. tại sao người việt nam thik dùng từ hán việt để đặt tên người, tên địa lí?
nhanh và đúng sẽ vote5* và ctlhn giúp mik nha
Leave a Comment