Question

1.A heathY B.grocerY c.nearbY d.energY
2.A FinishED B.playED c.preferrED d.freED
3.A. mOUnt C.cUOntry d.grOUnd d.fOUnd
Nhấn trọng âm
1.designer 2.mechanic 3.engineer 4.mucician
1.attention 2.pollution 3.holiday 4.effective
Các bạn giúp mình nhé mình cho câu trả lời hay nhất cho bạn nào vừa có đáp án vừa có giải thich nha
Leave a Comment