Question

0,21 < ……..< 0,22 . CÁC SỐ ĐỀU có thể điền là A. 0,2 ;0,3 ;0,4 B . 0,211 ; 0,213 ; 0,2201 C. 0,212 ;0,216 ;0,2102 D .0, 210 ; 0,220 ;0 ,120 .mk cần gấp

Answers

 1. Đáp án : C. 0,212 ; 0,216 ; 0,2102

  * Giải thích : 

  – Đáp án A : 0,4 > 0,22 nên loại

  – Đáp án B : 0,2201 > 0,22 nên loại

  – Đáp án D : 0 < 0,21 nên loại

  – Chỉ có đáp án C là đúng : 0,21 < 0,212 ; 0,216 ; 0,2102 < 0,22

Leave a Comment